آموزش معاونت توسعه
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 16

شمارهعنوانتاریخ صدور
نکات آموزشی در خصوص تدارکات و کارپردازی 1401/4/15
دوره های آموزشی مدیریت امورمالی 1400/11/17
مدل های تعالی سازمانی 1400/11/10
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 1400/11/10
انبار و جایگاه آن در سازمان 1400/11/10
آشنائي با نرم افزار Revit 1400/10/26
آشنائي با تغییرات مبحث 8 مقررات ملي ساختمان 1400/10/15
بودجه ريزی برمبنای عملکرد 1400/10/13
دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي 1400/9/22
آشنايي با اصول دبيرخانه 1400/9/16
منابع فیزیکی و نظارت بر طرح هاي عمرانی 1400/8/23
برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني 1400/7/27
آشنائي با تغييرات مبحث9 1400/6/28
اصول مديريت خريد و تدارکات کالا در سازمان 1400/6/28
مباني برآورد بهاي تمام شده فعاليتهاي دولت 1400/6/24
اصول تنظيم پيمان های داخلی 1400/5/19
 
< >