آموزش معاونت توسعه
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 43

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
دوره آموزشی بهبود مدیریت با عنوان " رهبری در مدیریت " جهت کلیه کارشناسان و مدیران 1403/3/1
برگزاری دوره حضوری شغلی اختصاصی 1403/2/12
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی "قوانین و مقررات درآمدی" ویژه پرسنل امور مالی دانشگاه 1402/11/4
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آئین نامه اموال دولتی" ویژه پرسنل امور مالی دانشگاه 1402/10/23
اطلاعیه: برگزاری دوره وبینار آموزشی شغلی اختصاصی" مالیات بر درآمد (استاندارد 35)" 1402/10/23
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی" اهمیت بودجه برای دولت" ویژه پرسنل امور مالی و بودجه دانشگاه 1402/10/13
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " تدارکات و کارپردازی" 1402/10/12
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی" مروری بر آئین نامه مالی و معاملاتی" ویژه پرسنل امور مالی دانشگاه 1402/10/5
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " مدیریت برون سپاری" 1402/10/5
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/10/3
اطلاعیه: برگزاری دوره وبینار آموزشی شغلی اختصاصی" حسابداری مالی" – جهت کلیه پرسنل امور مالی دانشگاه 1402/9/27
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " بهسازی سازمانی" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/9/27
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " مدیریت سبز" 1402/8/24
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی" روش های بودجه ریزی در سازمان های دولتی " ویژه پرسنل امور مالی و بودجه دانشگاه 1402/8/10
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی مشترک اداری حضوری " آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری" ویژه مدیران عملیاتی دانشگاه - مدیران شبکه ها و بیمارستان ها (یا معاونین)- مدیران حوزه اداري دانشگاه و مراکزتابعه - مدیران حراستها - کارگزین ها 1402/7/15
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آشنایی با فعالیتهای اداره نظارت و ارزیابی عملکرد در مدیریت پشتیبانی و رفاهی" 1402/7/10
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش بهبود مدیریت حضوری " مهندسی سازمان و مشاغل" ویژه اعضاي کمیته هاي فرعی (کارگزین، رئیس شبکه یا رئیس بیمارستان، رئیس امور عمومی یا رئیس امور اداري یا عناوین مشابه) 1402/6/27
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " اصول و روشهای بایگانی" ویژه کارکنان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ستاد دانشگاه و مدیران و سرپرستان شبکه ها و بیمارستانها،مدیران امور عمومی، کارکنان دبیرخانه و بایگانی،مسئولین دفاتر 1402/6/14
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " آئین نامه و بخشنامه های حسابداری پرسنلی" پرسنل حقوق و دستمزد امور مالی دانشگاه 1402/5/8
برگزاری دوره آموزشی 1401/11/11
123
 
< >