آموزش معاونت توسعه
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 24

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره آموزشی 1401/11/11
قوانین و مقررات نظام آموزش و توانمندسازی 1401/10/4
حسابداری حقوق و دستمزد و روش محاسبه آن 1401/9/26
آشنايي با دستورالعمل آزمونهاي استخدامي 1401/9/8
قوانين و مقررات تامين اجتماعي، جرايم و بخشودگي 1401/7/9
برگزاری دوره آموزشی شغلی"اصول نگهداری و تعمیرات" 1401/6/21
برگزاری دوره شغلی "مفاهیم اساسی و اصول بودجه" 1401/6/6
دوره آموزشی شغلی "سیری در بخشنامه ها و موارد قانونی سازمانی اقتصاد و دارایی" 1401/6/1
نکات آموزشی در خصوص تدارکات و کارپردازی 1401/4/15
دوره های آموزشی مدیریت امورمالی 1400/11/17
مدل های تعالی سازمانی 1400/11/10
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 1400/11/10
انبار و جایگاه آن در سازمان 1400/11/10
آشنائي با نرم افزار Revit 1400/10/26
آشنائي با تغییرات مبحث 8 مقررات ملي ساختمان 1400/10/15
بودجه ريزی برمبنای عملکرد 1400/10/13
دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي 1400/9/22
آشنايي با اصول دبيرخانه 1400/9/16
منابع فیزیکی و نظارت بر طرح هاي عمرانی 1400/8/23
برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني 1400/7/27
12
 
< >