آموزش توجیهی بدو خدمت
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 24

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه مهم 1401/5/12
بخشنامه برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
اطلاعیه برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
نحوه ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
اسامی مجازشدگان شرکت در آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/1
اسامی قبول شدگان نهایی اولین دوره توجیهی بدو خدمت 1400(آزمون جامع و آزمون اختصاصی) 1401/2/10
اسامی مجاز شدگان شرکت در اولین آزمون جامع توجیهی بدوخدمت استان بوشهر 1400/11/27
اطلاعیه ویژه آزمون توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه شماره16) 1400/11/27
اطلاعیه نهایی شماره 2 آزمون توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه شماره15) 1400/11/20
سوگندنامه 1400/11/20
اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص آزمون توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه 14) 1400/11/6
اطلاعیه مهم آموزشی 7 آذر (اطلاعیه شماره 13) 1400/9/7
فیلمهای راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره توجیهی بدوخدمت (اطلاعیه شماره12) 1400/9/6
20/27163/دپ 1400/8/10 بخشنامه توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه شماره 11) 1400/8/11
اطلاعیه مهم واحد آموزش کارکنان دانشگاه (اطلاعیه شماره 10) 1400/8/9
راهنمای شرکت دوره توجیهی بدوخدمت (اطلاعیه شماره 9) 1400/8/4
ثبت گواهینامه های قدیمی دوره توجیهی بدوخدمت (اطلاعیه شماره 8) 1400/8/4
20/25310/دپ 1400/7/25 بخشنامه نحوه برگزاری دوره توجیهی(اطلاعیه شماره 7) 1400/7/25
نحوه ثبت نام در آزمون توجیهی بدو خدمت1400 (اطلاعیه شماره 6) 1400/7/24
بخشنامه دوره توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه شماره 5) 1400/7/20
12
 
< >