بازنشستگي ناشي از فوت

1398/8/12 0:0

باستناد ماده 81 قانون استخدام كشوري هرگاه مستخدم رسمي دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده باشد يا نرسيده باشد از تاريخ فوت بازنشسته محسوب و يك روز بعد از تاريخ فوت براي وراث قانوني وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد.
 
  • بازنشسته متوفي

باستناد ماده 82 قانون استخدام كشوري هرگاه بازنشسته فوت شود يك روز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار مي‌گردد.

 

بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه:

باستناد ماده 83 قانون استخدام كشوري، هرگاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين مأموريت اداري فوت شود، تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هايي كه از بابت آن كسور بازنشستگي كسر گرديده است با رعايت افزايش دو گروه به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني پرداخت خواهد شد.

 

مدارك عمومي براي برقراري حقوق وراث :

1 – تصوير از عقدنامه يا گواهي حصر وراثت

2 – تصوير برگ گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال

3 – تصوير از كليه صفحات شناسامه و كارت ملي مرحوم و وراث قانوني

4 – فرم تعهد عدم ازدواج و اشتغال بكار جهت فرزندان و نوادگان اناث

5 – در صورتي كه وراث ذكور (پسر) بيشتر از 20 سال سن داشته و دانشجو باشد، ارائه گواهي اشتغال به تحصيل تا پايان سن 25 سالگي ضروري است.
 
 
موارد قطع حقوق وظيفه وراث :
 
  • ازدواج و اشتغال بكار فرزندان و نوادگان اناث
  • رسيدن فرزندان ذكور به سن 20 سالگي مشروط به اينكه تحصيلات عالي اشتغال نداشته باشند.
  • ترك تابعيت
  • فوت هر يك از وراث قانوني وظيفه بگير
  • در هنگام فوت مستخدم، داراي ورثه قانوني حائز شرايط نباشد.

کلمات کلیدی:
بازنشستگي     بازنشسته     فوت    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >