آموزش معاونت درمان
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 12

شمارهعنوانتاریخ صدور
انواع واکسنهای کووید19 1400/11/2
ترموگرافي و تصويربرداري حرارتي در علوم پزشکي 1400/10/25
روش هاي استريل 1400/10/25
کنترل کیفی بخش سرولوژی 1400/10/15
مروري بر دستوالعمل هاي تعرفه خدمات تشخيصي و درماني و بيمه هاي پايه 1400/10/13
سنجش تراکم استخوان 1400/10/6
واکنش صحيح به خطرات شغلي محيط کار 1400/9/14
آشنایی با سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری بالینی 1400/8/23
اصول تغذیه در دیابت 1400/8/1
مديريت و ارزيابي پيشگيرانه خطاي پزشکي 1400/7/11
اصول تغذیه در بیماران دچار سوختگی 1400/6/14
آشنایی با دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی 1400/5/31
 
< >