تبديل وضعيت خدمت از پيماني به رسمي

1397/9/11 0:0

  

* اخذ رأي قطعي از ديوان عدالت اداري مبني بر تبديل وضعيت خدمتي از پيماني به رسمي آزمايشي و ارائه به دانشگاه محل خدمت

 

* با عنايت به رأي شماره 244 مورخ 23/2/87 ديوان عدالت اداري مستخدمين داراي مدارك دانشگاهي  واجد شرايط مفاد راي مذكور كه براساس تصويب نامه شماره 13868/ت 282 هـ مورخ 20/2/1367 كه تا تاريخ 9/5/1384 مدت سه سال سابقه پيماني آن به پايان رسيده باشد.

 

* براساس رأي شماره 450 مورخ 31/6/87 ديوان عدالت اداري تبديل وضعيت آن عده از كاركنان پيماني كه تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري (15/9/86* داراي 8 سال سابقه خدمت پيماني مي باشند باستناد تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.

 

* براساس تبصره 1 و 2 ماده 35 آئين نامه اداري و اســــتخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان غير هيات علمي دانشـــــگاههاي علوم پزشكي با توجه به دستورالعمل مســــــتخدمين پيمـــاني حداقل 3 سال و حداكثر پس از 6 سال خدمت پيماني در صورت داشتن شرايط برابر دستورالعمل مصوب هيات امنا به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي‌يابد.

کلمات کلیدی:
تبديل.وضعيت.استخدامي     پيماني     رسمي        

تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >