از كار افتادگي

1398/8/12 0:0

  از  كار  افتادگي عادي

باستناد ماده 79 قانون استخدام كشوري، هرگاه كارمند دولت به سبب حادثه از كار افتاده شود بر اساس سنوات خدمت و با 3 سال خدمت ارفاقي بازنشسته خواهد شد.

 

مدارك لازم جهت برقراري حقوق از كار افتادگي عادي:

1 – تكميل فرم درخواست از كارافتادگي

2 – اصل نظريه شوراي پزشكي علوم پزشكي ذي‌ربط

3 – سوابق و مدارك مربوط به بيماري و احكام كارگزيني مرخصي‌هاي استعلاجي

4 – اصل آخرين حكم كارگزيني

5 – اصل فرم تكميل شده مربوطه

 

    از كار افتادگي حين انجام وظيفه

باستناد ماده 80 قانون استخدام كشوري، هرگاه كارمند دولت به سبب انجام وظيفه از كار افتاده شود تمام حقوق و مزاياي آخر خدمت وي با رعايت افزايش دو گروه بعنوان حقوق بازنشستگي وي پرداخت خواهد شد.

مدارك لازم جهت برقراري حقوق از كارافتادگي حين انجام وظيفه:

1 – تكميل فرم درخواست از كار افتادگي ماده 80

2 - اصل نظريه شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ذي‌ربط 

کلمات کلیدی:
ازكارافتادگي     بازشستگي    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ
< >