آموزش معاونت دانشجویی فرهنگی
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 10

شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره "اصول جستجوی محتوا در موتورهای جستجو" 1401/8/15
دوره شغلی "روانشناسي مديريت تغيير و شخصيت در فعاليتهاي فرهنگي" 1401/7/18
دوره شغلی "زمانبندی تمرینات قدرتی در ورزش" 1401/6/1
من یک بزرگسال سالم یا یک کودک آسیب پذیرم 1400/9/15
پردازشی بر شاخص های مراجعه کنندگان به دستگاههای اجرایی مبتنی بر مبانی سازمانی 1400/9/6
آشنایی با تله هایی که زندگی ما را خراب می کند 1400/8/24
آسیب شناسی اردوهای جهادی از نمای پیام رسانی فرهنگی 1400/8/19
حقوق رسانه 1400/7/26
اصول مدیریت اردوهای جهادی از نمای پیام رسانی فرهنگی 1400/7/21
اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس 1400/7/17
 
< >