قوانین و مقررات واحد آموزش

1400/5/17 0:0

 

 بخشنامه ها:

بخشنامه دوره توجیهی بدو خدمت 1400

شرکت در دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت جهت کارکنانی که تبدیل وضعیت می شوند

الزامات اجرایی آموزش و توانمندسازی

شروط لازم جهت پذیریش دوره های برون سازمانی

نحوه ارسال گواهینامه های آموزشی به واحد آموزش جهت بررسی و ثبت  

دستورالعمل آموزش و توانمندسازی

قوانین آموزش و توانمندسازی

دستورالعمل جدید آموزش ضمن خدمت کارکنان عملیاتی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

 

 

 

 

 

 

صورتجلسات:

صورتجلسه کمیته آموزش تاریخ 1400/2/7

اولین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

دومین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 سومین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

چهارمین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

پنجمین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 ششمین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 

 

مصوبات:

نکات مهم چهارمین کارگروه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

ششمین کارگروه راهبری آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی

 

 

کلمات کلیدی:
قوانین     مقررات     آموزش     کارکنان    

تاریخ بروز رسانی:   29 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >