گردشكار كميته نقل و انتقالات

1398/8/12 0:0

گردشكار كميته نقل و انتقالات دانشگاه:

كميته نقل و انتقالات دانشگاه در سال دو بار در ماههاي تير و دي برگزار ميگردد و گردشگار آن بدين صورت است كه درهر شهرستان كميته نقل و انتقالات متشكل از مدير شبكه و معاون مربوطه، مسئول امور اداري يا مسئول كارگزيني و مسئول حراست درخواستهاي انتقال پرسنل به خارج از استان يا دستگاه ديگر را بررسي نموده و پس از اظهار نظر صريح درمورد آن و مشخص نمودن علت و دلايل تقاضا ومحاسبه امتيازات انتقال ويا ماموريت ، نسبت به تكميل فرم صورتجلسه اقدام مي نمايد ، آنگاه به همراه صورتجلسه مربوطه طي نامه اي به امضاء رياست شبكه با مستندات لازم حداقل يكماه قبل از موعد كميته به معاونت مربوطه ارسال و آن معاونت نيز پانزده روز قبل از تاريخ برگزاري كميته موارد موافقت شده را به مديريت توسعه سازمان‌ومنابع انساني دانشگاه ارسال مي دارند.

کلمات کلیدی:
كميته     نقل     انتقالات    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >