آموزش معاونت بهداشتی
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 42

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " نظام مراقبت بیماریهای واگیر ویژه پزشکان ( آزمون آنلاین) 2" ویژه پزشکان معاونت بهداشتی 1402/10/25
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " دستورالعمل نسخه 23 برنامه و بیمه روستایی و پزشکی خانواده " 1402/10/9
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " تازه هاي کيت هاي تشخيصي مواد مخدر" ویژه کارشناسان آزمایشگاه معاونت بهداشتی 1402/10/5
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " تشخیص بیماریهای انگلی روده ای " ویژه کارشناسان آزمایشگاه معاونت بهداشتی 1402/9/21
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " کنترل کيفي در آزمايشگاه هماتولوژي و بيو شيمي" ویژه کارشناسان آزمایشگاه 1402/9/18
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " نمونه گيري و انتقال نمونه در بيماري دنگي (آزمون آنلاين)" ویژه پرسنل آزمایشگاه 1402/8/23
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی معاونت بهداشتی " شناسايي تقلب مواد غذايي در بازرسي هاي مواد غذايي (آزمون آنلاين)" ویژه پرسنل بهداشت محیط 1402/7/17
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی " ویژه پرسنل بهداشت محیط 1402/7/10
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آزمون جامع محیطی برنامه ملی خودمراقبتی " ویژه کلیه پرسنل بهداشتی - "نمونه گيري و انتقال بيماريهاي عفوني" ویژه پرسنل آزمایشگاه 1402/6/26
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آشنایی با پرتوهای غیر یونیزان و اصول حفاظت در برابر آن (آزمون آنلاین) " ویژه کلیه پرسنل بهداشتی 1402/6/20
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آزمون جامع محیطی طراحی مداخلات ارتقاي سلامت" ویژه کلیه پرسنل بهداشتی 1402/6/13
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب وغذا (آزمون آنلاین)" ویژه پرسنل سلامت محیط 1402/6/4
اطلاعیه: ابلاغ دوره های آموزشی اختصاصی ویژه پرستاران 1402/6/4
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " مدیریت سیستم کیفیت آزمایشگاه آب (آزمون آنلاین)" ویژه پرسنل سلامت محیط وکار 1402/5/9
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی کارکنان – شغلی اختصاصی الکترونیک " بیماریهای شایع غیرواگیردرگروههای سنی میانسالان وسالمندان ویژه پزشکان (محیطی - آزمون ) " ویژه پزشکان مراکز خدمات خدمات جامع سلامت شهری و روستایی 1402/5/4
برگزاری دوره ی آموزشی شغلی اختصاصی آشنایی با استانداردهای شبکه بهداشتی (معاونت بهداشتی) 1402/4/5
مديريت وکنترل تجهيزات در آزمايشگاه 2 1401/10/10
فرایند ارائه خدمت و روشهای اجرایی برنامه در مناطق شهری 1401/9/13
کارگاه جوانی جمعیت 1401/9/8
اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل مراکز منتخب کرونا 1401/8/30
123
 
< >