آموزش معاونت بهداشتی
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 18

شمارهعنوانتاریخ صدور
دوره شغلی بهداشتی"دیفتری و سیاه سرفه در آزمایشگاه" 1401/5/9
برگزاری آزمون محیطی دوره های معاونت بهداشتی 1401/4/28
معاونت بهداشتی 1400/11/11
دوره های آموزشی معاونت بهداشتی 1400/11/9
آزمون های جامع ستادی 1400/11/5
آزمونهای جامع محیطی 1400/10/18
آزمونهای جامع معاونت بهداشتی 1400/10/11
دستورالعمل نسخه 12 برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی - ویژه پزشک و مامای پزشک خانواده 1400/10/5
ارتقاء آگاهی وعملکردکارکنان نمونه گیر شاغل در مراکز غربالگری نوزادان 1400/9/28
نظام مراقبت بیماریهای واگیر2 ویژه پزشکان 1400/9/21
پرتوهای غیر یونیزان واصول حفاظت در برابر آن 1400/9/6
بیماریهای شایع غیر واگیر در گروههای سنی مبانسالان وسالمندان ویژه پزشکان 1400/8/8
آزمونهای محیطی 1400/7/24
آزمونهای جامع محیطی معاونت بهداشتی 1400/7/17
کارگاه تشخیصی مواد مخدر 1400/7/10
نظام مراقبت بیماریهای واگیر 1 (ویژه پزشکان) 1400/6/27
سلامت محیط و کار در بیمارستانها ومراکز درمانی 1400/6/14
مستند سازی در آزمایشگاه 1400/5/19
 
< >