آموزش معاونت بهداشتی
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 26

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
مديريت وکنترل تجهيزات در آزمايشگاه 2 1401/10/10
فرایند ارائه خدمت و روشهای اجرایی برنامه در مناطق شهری 1401/9/13
کارگاه جوانی جمعیت 1401/9/8
اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل مراکز منتخب کرونا 1401/8/30
برگزاری دوره شغلی "مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه(1)" 1401/7/23
دوره شغلی آزمون تحول بهداشت در نظام سلامت 1401/7/18
برگزاری دوره آموزش شغلی "نمونه گیری حمل و نقل در آزمایشگاه" 1401/6/13
برگزاری دوره شغلی"بازآموزی مراقبت های دوران پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان" 1401/5/30
دوره شغلی بهداشتی"دیفتری و سیاه سرفه در آزمایشگاه" 1401/5/9
برگزاری آزمون محیطی دوره های معاونت بهداشتی 1401/4/28
معاونت بهداشتی 1400/11/11
دوره های آموزشی معاونت بهداشتی 1400/11/9
آزمون های جامع ستادی 1400/11/5
آزمونهای جامع محیطی 1400/10/18
آزمونهای جامع معاونت بهداشتی 1400/10/11
دستورالعمل نسخه 12 برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی - ویژه پزشک و مامای پزشک خانواده 1400/10/5
ارتقاء آگاهی وعملکردکارکنان نمونه گیر شاغل در مراکز غربالگری نوزادان 1400/9/28
نظام مراقبت بیماریهای واگیر2 ویژه پزشکان 1400/9/21
پرتوهای غیر یونیزان واصول حفاظت در برابر آن 1400/9/6
بیماریهای شایع غیر واگیر در گروههای سنی مبانسالان وسالمندان ویژه پزشکان 1400/8/8
12
 
< >