معرفي مديريت منابع انساني

1398/8/12 0:0

 

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا محبوبي

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 تاريخ شروع بكار:  1368

عنوان شغل: مدير نيروي انساني

پست الكترونيك : A.Mahboubi@Bpums.ac.ir

 

شرح وظايف:

مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوطه.
• تصميم گيري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قوانين و مقرارات اداري و استخدامي.
• تلاش در جهت تامين و نگهداشت منابع انساني مورد نياز دانشگاه.
• نظارت بر صدور احكام پرسنلي، كاركنان، بازنشستگان و وظيفه بگيران.
• نظارت بر تهيه و تدوين بخشنامه ها و آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي.
• برآورد نيروي انساني مورد نياز و اخذ مجوزهاي استخدامي بر اساس اولويتها و نيازها.
• اقدامات لازم درخصوص انجام عمليات استخدامي كاركنان رسمي و پيماني.
• تامين منابع انساني لازم براي ارائه خدمات مربوط به نيروهاي طرح پزشكان و پيراپزشكان.
• نگهداشت منابع انساني از طريق اجراي طرحهاي حقوق و دستمزد، نظام ارزشيابي و توانمندسازي نيروي انساني.
• توسعه و ارتقاء نظام شايستگي از طريق نظامهاي غني سازي شغل، نيازسنجي آموزشي و طراحي دوره هاي آموزش شغلي مورد نياز و ...
• ارتقاء و بهبود وضعيت اطلاعات پرسنلي از طريق ايجاد بانك اطلاعات كاركنان.
• ارزيابي عملكرد كاركنان و نظارت و كنترل بر نحوه انجام وظايف شغلي كادر تحت سرپرستي.
• برنامه ريزي هاي لازم جهت كنترل و نظارت بر واحدهاي كارگزيني دانشگاه
• هماهنگي هاي لازم با مديريتهاي نيروي انساني ساير دانشگاهها و تبادل اطلاعات و تجربيات.
• شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.
• انجام يا مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرضه نظام سلامت در رشته شغلي مربوطه.
• ارائه پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح در نظامهاي اداري و استخدامي به مراجع ذيربط.
• ارائه و برنامه ريزي براي آموزش همكاران.
• انجام ساير امور مربوطه بر طبق مقررات و يا دستور مقام مافوق.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
مديريت     منابع.انساني     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >