شیوه نامه نقل و انتقالات و ماموریت

1398/8/12 0:0

شیوه نامه نقل و انتقالات و ماموریت های پرسنل دانشگاه

کلیات و تعاریف

انتقال : عبارت است از جابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم رسمی به واحدهای تحت پوشش موسسه یا بمنظور اشتغال در سایر موسسه ها و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حفظ سوابق خدمت 0

ماموریت عبارتست از :
الف ) محول شدن وظیفه موقت به کارمند ، غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد 0
ب ) اعزام کارمند بطور موقت به واحدهای تحت پوشش موسسه و یا سایر موسسه ها و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارتخانه هاو موسسات عمومی غیر دولتی
ج ) اعزام کارمند برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور برابر مفاد این آیین
کارمند : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوطه بموجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در موسسه بخدمت پذیرفته شود 0


قوانین و مواد مربوط به انتقال کارکنان

1-انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبداء صورت می گیرد0
تبصره(1) انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبداء و مقصد بلامانع است تشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کار گروه های تحول اداری دانشگاه خواهد بود0
2-از تاریخ اجرای حکم انتقال ، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبداء قطع و براساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست یا شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می شود ، رفتار خواهد شد و پس از انتقال ، حقوق و مزایا و هر گونه پرداختی صرفا" از اعتبار ات دستگاه مقصد قابل پرداخت خواهد بود0
3-تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی و نیز هر گونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود0
4-ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاههای دیگر و یا به استان دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر بمدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می باشد و در صورت تمدید ضمن اینکه پست سازمانی کارمند محفوظ نمی ماند ، کلیه حقوق و مزایا نیز به عهده مقصد می باشد 0
5- پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل ماموریت به کارمند تعلق میگیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل ماموریت می باشد 0
6- حداکثر استفاده کارکنان از ماموریت 5 سال می باشد0
7- کارمند مشمول قانون که ماموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده ، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید0
تبصره : کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه ماموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد با رعایت مقررات قانونی آماده بخدمت خواهد شد0
8- ماموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت قرارداد یا پیمان نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مامور مکلف است پس از انقضای مدت پیمان نامه خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید0
9- تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست 0
10- انتقال کارکنان رسمی در صورت موافقت مسئول مربوطه ، معاونت مربوطه و کمیته نقل و انتقالات دانشگاه و همچنین موافقت و اعلام ردیف بلاتصدی از مقصد بلامانع می باشد0
تبصره : کارکنان پیمانی علاوه بر موافقت های مندرج در بند 10 چنانچه تعهد خدمتی داشته باشند می بایست تعهد خود را پرداخت نمایند0
11- نقل و انتقال کارکنان قراردادی تبصره 3 و 4 فقط در صورت فسخ قرارداد در مبداء و عقد قرارداد در مقصد امکان پذیر می باشد0
12- انتقال کارکنان در محدوده دانشگاه فقط منوط به موافقت مسئول و معاونت مربوطه و وجود ردیف بلاتصدی در مقصد می باشد 0
13- کمیته نقل و انتقالات در سال 2 بار و کمیته ماموریتها در سال 4 بار در دانشگاه برگزار می گردد0
14- موارد استثنا خارج از کمیته نقل و انتقالات و ماموریتها فقط با دستور ریاست محترم دانشگاه امکان پذیر می باشد0

کلمات کلیدی:
شيوه.نامه     نقل     انتقالات    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ
< >