آشنايي با قوانين و مقررات مرخصي ها

1398/8/18 0:0

 آشنائی با مقررات مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی 

انواع مرخصيها :


مرخصي استحقاقي: 

 

 • مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت كتبي رئيس يامعاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.

 

 • حداكثراستفاده از مرخصي استحقاقي در يكسال تقويمي براي كاركنان دولت 4 ماه مي‌باشد و مازاد بر مدت فوق مجوزي ندارد.

 • مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند درهنگام بازنشستگي ازمرخصي هاي ذخيره شده استفاده نمايد ضمنا حفظ پست سازماني در مدت فوق الزامي نيست.
 • تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدمات کشوری محاسبه نمی گردد.
 • كاركنان دولت از نخستين ماه خدمت به مدت ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت و سالانه 30 روز استحقاق مرخصي دارند. طبق ماده 84 قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.


  مرخصي استعلاجي:

  هرگاه مستخدمين دولت بيمار شوند و آن بيماري مانع از خدمت او باشد لازم است مراتب را در كوتاه ترين مدت به اداره متبوع اطلاع دهد و گواهي استراحت از پزشك معالج پس از تاييد پزشك معتمد به رئيس اداره يامعاون ارائه نمايد.

 • چنانچه مستخدم بيش از چهار ماه مرخصي استعلاجي استفاده نمايد با تشخيص كميسيون پزشكي مبني برصعب العلاج بودن بيماري حكم مرخصي صعب العلاج تا سقف 6 ماه توسط كارگزيني با مجوز استراحت از پزشك معالج صادر مي گردد ودر صورت عدم بهبودي قابل تمديد مي‌باشد (در هر نوبت 6 ماه) . در مورد بيماري صعب العلاج ، حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مدت مازاد بر يكسال فقط حقوق پرداخت مي گردد .
 • بانوان باردار براي هر زايمان شش ماه پيش بيني شده است همچنین برای زایمانهای دو قلو نیز هشت ماه و سه قلو به بالا يكسال مرخصی استعلاجی در نظر گرفته شده است. چنانچه فرزند از شير مادر تغذيه گردد مدت شیردهی و استفاده از مزایای آن از 20 ماه به 24 ماه افزایش یافته است.
 • درمدت مرخصي صعب العلاج مرخصي استحقاقي به كاركنان فوق الذكر تعلق نمي گيرد.
 • باستناد مصوبه شماره 36218/ت 25856 هـ مورخ 28/7/81 بانواني كه در طول دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌كنند از چهار ماه مرخصي زايمان بهره‌مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي در صورت استفاده از صندوق بيمه خدمات درماني از مرخصي زايمان كسر نخواهد شد.
 • چنانچه مستخدم پيماني بيش از 3 روز از مرخصي استعلاجي استفاده نمايد مي بايست مراتب را سريعاً به امور مالي اعلام و گواهي استعلاجي خود را پس تاييد كميسيون پزشكي تامين اجتماعي به مدير اداره ارائه نمايد.

  مرخصي بدون حقوق
 • كاركنان دولت مي توانند در طول خدمت در وزارت متبوع با موافقت رئيس اداره از حداكثر سه سال مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند ضمنا در صورت ادامه تحصيل تا دوسال ديگر قابل تمديد خواهد بود (حداكثر 5 سال). براي كاركناني كه همسران آنان در مشاغل حساس دولتي مي باشند برابر تبصره 5 ماده قانوني فوق تا سقف 6 سال قابل تمديد خواهد بود.
 • برابر بندیک تصویبنامه شماره 28576/ت 531657 – 10/5/84 هیات وزیران مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.
 • باستتناد مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه صدور 2 ماه مرخصي بدون حقوق در اختيار واحدها بوده و رأساً مي‌توانند نسبت به صدور آن اقدام نمايند و درخواست بيش از مدت مذكور مي‌بايست جهت اتخاذ تصميم به كميته تخصصي ارجاع شود.

ضمناً طبق تبصره 3 ماده 49 قانون استخدام كشوري محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌كند الزامي نيست در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد.

كاركنان دولت در حالت‌هاي ذيل ميتوانند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند:
 مستخدم مرخصي استحقاقي نداشته باشد.
 مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد.
 مستخدم ناگزير باشد باتفاق همسرش به خارج از كشور مسافرت نمايند.
 مستخدم پس از استفاده از مرخصي استعلاجي به سبب ادامه بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد. 

مرخصي كمتر از يك روز

 • مرخصي كمتر از يك روز جزء مرخصي استحقاقي منظور و محاسبه مي شود و به ازاء هر 8 ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي مستخدم كسر مي گردد و سقف تعيين شده حداكثر 12 روز در يكسال تقويمي مي‌باشد.
 • قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي ، اين بانوان پس از شروع بكار مجدد و اتمام مرخصي استعلاجي (زايمان) در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا بيست وچهارماهگي كودك ، روزانه يك ساعت و براي فرزندان 2 قلو به بالا دو ساعت از مرخصي (پاس شير) بدون كسر از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند .
 • باستناد ماده 6 قانون مذكور مادران شيرده مي‌توانند پاس شيردهي را روزانه درسه نوبت بر حسب نياز كودك و هماهنگي با واحد محل خدمت استفاده نمايند در هر حال رعايت سقف يك ساعت الزامي است._________________________________________________________________________________________________

کلمات کلیدی:
قوانين     مقررات     مرخصي.استحقاقي     مرخصي.استعلاجي    

تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >