قراردادهاي نيروي انساني

1398/8/18 0:0
استخدام قراردادي عبارتست از بكارگيري شخص حقيقي به صورت قرارداد انجام كار معين براي مدت معين طبق ضوابط و مقرارات مندرج در آيين نامه اعضاي غير هيات علمي دانشگاهها بمنظور خدمت در دانشگاه

  


تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >