نقشه سایت مديريت منابع انساني
Skip Navigation Links.
صفحه اصلي
Collapse معرفي معرفي
مديريت منابع انساني
اهداف و چشم اندازها
فعاليتها
كاركنان مديريت منابع انساني
رابطین ارزشیابی
Collapse قوانين و بخشنامه هاقوانين و بخشنامه ها
قانون مديريت خدمات كشوري
آئين نامه اداري و استخدامي اعضاء غيرهيئت علمي
قوانين و فرآيندهاي پرسنلي
بخشنامه‌هاي مكاتبه شده
Collapse امور استخدامامور استخدام
انواع روشهاي استخدام
شرايط داوطلبان آزمون استخدامي
فرايند استخدام در دانشگاه
فرآيند صدور ابلاغ
تبديل وضعيت خدمت از پيماني به رسمي
تبديل وضعيت استخدامي به رسمي قطعي
ساير بخشنامه‌ها
امور قراردادهاي نيروي انساني
Collapse امور طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشتامور طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشت
مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)
پيام آور بهداشت
Collapse امور نقل و انتقالاتامور نقل و انتقالات
نقل و انتقالات كاركنان
اعضاء كميته نقل و انتقالات
شيوه نامه نقل و انتقالات و ماموريتها
گردشكار كميته نقل و انتقالات
Collapse واحد ارزشیابیواحد ارزشیابی
تاریخچه واحد
رابطین ارزشیابی
آشنایی با مفاهیم ارزشیابی
Collapse ارزیابی عملکردارزیابی عملکرد
سال91
سال 92
سال93
فرم ها و آیین نامه ها
واحد آموزش
Collapse امور بازنشستگيامور بازنشستگي
شرايط بازنشستگي
بازنشستگي ناشي از فوت
از كار افتادگي
مشاغل سخت و زيان آور
مبناي محاسبه كسور بازنشستگي
پاداش پايان خدمت
مقالات
نرم افزارها
آلبوم تصاوير
پرسش و پاسخ از كارشناسان
تماس با كارشناسان
< >