نقشه سایت مديريت منابع انساني
Skip Navigation Links.
صفحه اصلي
Collapse معرفي مدیریتمعرفي مدیریت
مديريت منابع انساني
معاون مدیر منابع انسانی
اهداف و چشم اندازها
فعاليتها
چارت سازمانی
معرفی کارکنان
Collapse مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
رابطین ارزشیابی
معاون مدیر منابع انسانی
Collapse امور استخدامامور استخدام
انواع روشهاي استخدام
شرايط داوطلبان آزمون استخدامي
فرايند استخدام در دانشگاه
فرآيند صدور ابلاغ
تبديل وضعيت خدمت از پيماني به رسمي
تبديل وضعيت استخدامي به رسمي قطعي
امور قراردادهاي نيروي انساني
Collapse امور طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشتامور طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشت
مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)
پيام آور بهداشت
Collapse امور نقل و انتقالاتامور نقل و انتقالات
نقل و انتقالات كاركنان
اعضاء كميته نقل و انتقالات
شيوه نامه نقل و انتقالات و ماموريتها
گردشكار كميته نقل و انتقالات
Collapse واحد ارزشیابیواحد ارزشیابی
تاریخچه واحد
رابطین ارزشیابی
آشنایی با مفاهیم ارزشیابی
Collapse ارزیابی عملکردارزیابی عملکرد
سال91
سال 92
سال93
فرم ها و آیین نامه ها
واحد آموزش
Collapse امور بازنشستگيامور بازنشستگي
شرايط بازنشستگي
بازنشستگي ناشي از فوت
از كار افتادگي
مشاغل سخت و زيان آور
مبناي محاسبه كسور بازنشستگي
پاداش پايان خدمت
Collapse کمیته ها و کارگروههاکمیته ها و کارگروهها
Collapse کمیته سرمایه نیروی انسانیکمیته سرمایه نیروی انسانی
کارگروه تخصصی ساماندهی نیروی انسانی
کارگروه تخصصی تبدیل وضعیت و حالات استخدامی
کارگروه تخصصی تطبیق فرایندها و دستورالعمل ها
کارگروه تخصصی آموزش و ارزیابی عملکرد
کارگروه تخصصی طبقه بندی مشاغل
Collapse نشریاتنشریات
کتابها
بروشور
مقالات
پوستر
Collapse مقررات و آیین نامه هامقررات و آیین نامه ها
قانون مديريت خدمات كشوري
آئين نامه اداري و استخدامي اعضاء غيرهيئت علمي
قوانين و فرآيندهاي پرسنلي
بخشنامه‌هاي مكاتبه شده
ساير بخشنامه‌ها
نرم افزارها
Collapse فرم هافرم ها
دستی
داینامیک
سامانه ها
Collapse خدمات مدیریتخدمات مدیریت
الکترونیک
غیرالکترونیک
فرآیندهای کاری
تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
لینکهای مرتبط
پرسش و پاسخ
آلبوم تصاوير
تماس با ما
< >