قراردادهاي نيروي انساني

1391/7/29 0:0
استخدام قراردادي عبارتست از بكارگيري شخص حقيقي به صورت قرارداد انجام كار معين براي مدت معين طبق ضوابط و مقرارات مندرج در آيين نامه اعضاي غير هيات علمي دانشگاهها بمنظور خدمت در دانشگاه

  


   
تعداد بازدید:   ۳۹۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >