قراردادهاي نيروي انساني

1397/6/16 0:0
استخدام قراردادي عبارتست از بكارگيري شخص حقيقي به صورت قرارداد انجام كار معين براي مدت معين طبق ضوابط و مقرارات مندرج در آيين نامه اعضاي غير هيات علمي دانشگاهها بمنظور خدمت در دانشگاه

  


   
تعداد بازدید:   ۴۹۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >